Контакти

ЦДГ №42 „Мир”
гр. Варна
ул. „Никола Михайловски” 6
имейл: cdg42mir@abv.bg

директор: Елена Стефанова
телефон: 052 642087

домакин: Н. Колишовска
телефон: 052 642107


Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ № 42 "Мир", находяща се в УПИ VI-386, кв. 16 по плана на 18 м.р., гр. Варна

Информация за поръчката

  • Наименование: Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ № 42 "Мир", находяща се в УПИ VI-386, кв. 16 по плана на 18 м.р., гр. Варна
  • № на АОП: 02799-2016-0001
  • Дата на поръчката: 13.04.2016 г.

Документи

1. Решение за откриване на процедура и "Обявление за обществена поръчка" - по образец


3. Решение за промяна по чл. 27 "а", ал. 1 от ЗОП и променена документация за участие

4. Разяснения и отговори на запитвания (в приложимите случаи)

5. Протоколи от заседания на комисията и приложения
9. Допълнителни споразумения за изменения на договорите (в приложимите случаи)